Algemene
voorwaarden

winner combo

Algemene voorwaarden Parabens

Definities

 1. Eenmanszaak: Parabens, gevestigd te Schiedam onder KVK nr 76151568.
 2. Klant: degene met wie Eenmanszaak  een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Eenmanszaak en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en leveringen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Eenmanszaak.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Eenmanszaak zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor bestellingen tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding behoudt Eenmanszaak zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Eenmanszaak slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Eenmanszaak hanteert zijn in euro’s , zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reus-, verzend-of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die Eenmanszaak hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Eenmanszaak te alle tijden wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Eenmanszaak vastgesteld op grond van de werkelijke bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Eenmanszaak, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend tarief is overeengekomen.
 5. Indien partijen voor een dienstverlening door Eenmanszaak een totaal bedrag zijn overeengekomen is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen  uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 6. Eenmanszaak is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger gaat uitvallen, dient Eenmanszaak de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 8. Eenmanszaak heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 9. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Eenmanszaak prijsaanpassingen mededelen aan de klant.

Betalingen en betalingstermijn

 1. De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan Eenmanszaak betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of de factuur een andere betaaltermijn vermelden staat.
 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke, zonder dat Eenmanszaak hoeft te sturen c.q in gebreke hoeft te stellen.
 3. Eenmanszaak afhankelijk te stellen onmiddellijke betaling voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Eenmanszaak gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Eenmanszaak.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Eenmanszaak zijn verplichtingen opschorten tot dat de klant aan zijn betalingsplicht heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de zijde van de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Eenmanszaak dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Eenmanszaak te betalen.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeide verbintenis op te schorten.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich in de volgende zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst.
  • Zaken die onder eigendomsbehoud zijn geleverd.
  • 2. De klant geeft op eerste verzoek van Eenmanszaak de polis van deze verzekering ter inzage.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Eenmanszaak enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Eenmanszaak voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Eenmanszaak heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening ( gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg na schriftelijk akkoord en betalingstermijn van het eventueel afgesproken voorschot door klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Eenmanszaak tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatie verstrekking door de klant

  1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste beschikbaar aan Eenmanszaak.
  2. De klant staat in voor juistheid, volledigheid en betrokkenheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
  3. Indien en voor zover de klant dit verzoek, retourneert Eenmanszaak de betreffende bescheiden.
  4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Eenmanszaak redelijkerwijs beschikbaar en loopt de uitvoering op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Intellectueel eigendom

 1. Eenmanszaak behoudt alle intellectuele eigendomsrechten ( waaronder auteursrechten, acteerrecht, merkenrecht, -en modellenrecht,  etc) op alle ontwerpen, tekeningen-en, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes etc tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eenmanszaak (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Boetebetaling

 1. Indien de klant het artikel van  deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van Eenmanszaak een onmiddellijke opeisbaar boete van € 5000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hier boven genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 3. Het verbeuren van deze in het eerste lid van dit artikel bedoel de boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Eenmanszaak waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart Eenmanszaak tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Eenmanszaak geleverde producten en/of diensten tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Klachten

 1. De klant dient een door Eenmanszaak geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan het geen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Eenmanszaak, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen op de hoogte stellen.
 3. Consumenten dienen Eenmanszaak binnen 2 maanden na constatering  van de tekortkomingen hiervan op de hoogte brengen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Eenmanszaak in staat is hierop te reageren.
 5. De klant dient aan  te tonen dat de klant betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klant betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit in ieder geval niet toe leiden dat Eenmanszaak gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan Eenmanszaak.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Eenmanszaak ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Eenmanszaak aangaat met meerdere klanten, is een van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Eenmanszaak verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Eenmanszaak

 1. Eenmanszaak is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Eenmanszaak aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Eenmanszaak is nooit aansprakelijk voor directe schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade  derden.
 4. Indien Eenmanszaak aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)Aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

Vervaltermijn

Elk recht op schadevergoeding van Eenmanszaak vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waarover aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.  Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Eenmanszaak toerekenbaar tekortschiet in de nakoming  van zijn verplichtingen tenzij deze tekortkomingen, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardig.
 2. In de nakoming van de verplichtingen door Eenmanszaak niet blijvend of tijdelijk onmogelijk dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Eenmanszaak in verzuim is.
 3. Eenmanszaak heeft het recht om de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Eenmanszaak kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

  1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6: 75 Burgerlijk wetboek geldt dat een tekortkoming van een Eenmanszaak in de nakoming van enige verplichting ten aanzien in een van de wil van Eenmanszaak en afhankelijk situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen tenzij aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen tenzij in redelijkheid niet van Eenmanszaak kan worden verlengd.
  2. Tot in lid 1 genoemde overmachtssituatie hoorde ook -doch niet uitsluitend- gerekend: noodtoestand ( zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.) ; wanprestatie en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroomstoringen, elektriciteit- Internet; computer- en telecom storingen; computer virussen; stakingen ; overheidsmaatregelen: onverdiend vervoersproblemen; slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
  3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Eenmanszaak 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen worden die verplichtingen opgeschort totdat Eenmanszaak er weer aan kan voldoen.
  4. Eenmanszaak is in een overmachtsituatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst diens overeenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Eenmanszaak is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te alle tijden worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Eenmanszaak zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Eenmanszaak.
 2. Deze bepalingen geldt als een beding met goede en rechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 tweede lid, Burgerlijk wetboek.

Toepasselijk recht en bevoegde rechten

 1. Op ieder overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Eenmanszaak is gerechtigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 november 2019

Sluit Menu